Toiminta-ajatus

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka sisältää puheterapeuttiset tutkimukset, kuntoutuksen suunnittelun ja järjestämisen, yksilö- ja /tai ryhmäterapian, vanhempien, omaisten ja lähiympäristön ohjauksen ja konsultoinnin, puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen suunnittelun ja ohjauksen sekä kommunikaation apuvälinepalvelut ja niihin liittyvän ohjauksen. Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä. 

Puheterapian tavoitteena on ennaltaehkäistä, lieventää ja poistaa erilaisia puheen, kielen ja kommunikaation häiriöitä, kuten:

  • artikulaatiovirheet
  • puheen ja/tai kielen kehityksen viivästymä
  • kielenkehityksen erityisvaikeus (dysfasia)
  • vuorovaikutuksen ongelmat, mm. autistiset piirteet/autismi
  • kuulovammat
  • änkytys
  • lukivaikeudet
  • afasia ja dysartria
  • äänihäiriöt
  • syömisen ja nielemisen haasteet (mm. dysfagia)


Tarjotut palvelut

Toimin Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana. Kelan järjestämä kuntoutus on asiakkaalle maksutonta. Tarkempia tietoja Kelan etuuksista, kuten kuntoutuksesta, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista löydät Kelan internetsivuilta. 

https://www.kela.fi/palvelu-ja-asiointipisteet

https://www.kela.fi/palvelunumerot

Lisäksi Lapin hyvinvointialue ostaa tarvittaessa perusterveydenhuollon puheterapiapalveluita.


Kuntoutuksen tavoitteet - määrittely ja seuranta

Kuntoutuksen tavoitteet laaditaan yhdessä asiakkaan perheen, lähi-ihmisten ja mahdollisten muiden asiakasta kuntouttavien terapeuttien kanssa. Seuraan yhteistyössä em. tahojen kanssa tavoitteiden saavuttamista. On tärkeää, että kuntoutuksen tavoitteet nousevat asiakkaan arkielämän tarpeista. Tällöin voimavarat voidaan suunnata tukemaan asiakkaan selviytymistä erilaisissa arjen kommunikointitilanteissa. Kelan asiakkaiden tavoitteet laaditaan GAS-menetelmää hyödyntäen. GAS -menetelmä on kehitetty USA:ssa 1960-luvulla kuntoutuksen tavoitteiden laatimisen ja arvioinnin apuvälineeksi. GAS on väline, jonka avulla määritetään kuntoutujan tavoitteet ja tavoitteiden toteutumista voidaan tarkastella yksilö- tai ryhmätasolla tilastollisia menetelmiä hyväksi käyttäen. Se on aina lähtökohdiltaan asiakaslähtöinen. Tavoitteen tunnistaminen perustuu haastatteluun ja kuntoutujan tilanteen kokonaisvaltaiseen selvittämiseen. Tavoitteille asetetaan realistinen aikataulu ja määritellään selkeä muutoksen indikaattori viisiportaisella asteikolla.

Yhteistyössä on voimaa

On ensiarvoisen tärkeää, että asiakkaan kanssa toimivia henkilöitä ohjataan toimimaan vuorovaikutusta ja kommunikointia edistävästi. Tämän vuoksi käynnit toteutetaan mahdollisuuksien mukaan siten, että mukana on myös lähipiiriin kuuluvia henkilöitä. Puheterapeuttiseen kuntoutukseen kuuluu tarvittaessa myös yhteisterapia esimerkiksi fysioterapeutin kanssa.

Asiakaslähtöistä ja yksilöllistä terapiaa

Yksilöterapian lähtökohta on hyvän vuorovaikutussuhteen luominen asiakkaan ja terapeutin välille. Terapia toteutetaan yksilöllisesti kunkin asiakkaan tarpeisiin soveltuvin menetelmin ja välinein. Käytetyt menetelmät ovat asiakkaan tavoitteen mukaisia ja kehitystasoon suhteutettuja. Asiakkaan omat mielenkiinnon kohteet ja kokemukset huomioidaan, jolloin kuntoutus ja terapian sisältö muodostuvat mielekkäiksi ja asiakasta motivoiviksi.

PolarTalk Oy, y-tunnus: 26731338
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!